Uncategorized

Välbesökt torgmöte i Farsta Centrum

Vänsterpartiet Farsta höll igår lördag den 3 juni torgmöte i Farsta Centrum med hjälp av storstockhomsdistriktet och tilsammans med Ung Vänster Söder om Söder. Vi bjöd på kaffe och information, och många stannade och småpratade eller ställde frågor till lokala partiaktivister och politiker.

En av de som talade på torget var Saime Bilici, landstingspolitiker från Hökarängen, som sitter i Sydöstra sjukvårdsberedningen, och hon berättade om vad V vill göra och har gjort inom sjukvården:
Vänsterpartiet anser att alla har rätt till god hälso- och sjukvård på lika villkor och att den ska fördelas efter behov.

Människor med bättre social och ekonomisk ställning ska inte kunna gå före i vårdköer och köpa sig rätten till vård.

Vi vill utveckla den solidariska hälso- och sjukvården och verka för mer samverkan istället för konkurrens. Vinstintressen ska inte styra utbudet av hälso- och sjukvård. Istället ska det demokratiska inflytendet över hälso- och sjukvården stärkas ytterligare.

Vi vill göra en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. Fortfarande finns det stora skillnader i hur resursen till Hälso- och sjukvården är fördelad. Rika människor i Stockholm har god resurs till vård medan många låginkomsttagare har betydligt sämre resurs till vård.

Vi vill omfördela resurser så att skillnaderna och orättvisorna i resursen till vård kan utjämnas och minskas.

Patientens ställning ska stärkas. Vänsterpartiet anser att patienter ska behandlas som medborgare med fullvärdiga rättigheter och inte som anonyma kunder på en marknad.

De som har de största behoven måste få en starkare ställning och prioriteras högre inom vården. Grupper som inte är så röststarka måste synliggöras i sjukvårdssystemet. En förutsättning för detta är att vården och omsorgen tillförs mer ekonomiska resurser.

Vi vill också förbättra bemötandet i vården. Tillgängligheten måste ständigt förbättras så att människor kan känna trygghet i att vården finns tillgänglig när och där det behövs.

Tillgänglighet handlar inte bara om att komma fram på telefon utan också om fysisk och kommunikativ tillgänglighet för den som är funktionshindrad eller har svårt med språket.

I nästan hela Sverige är hjärt-kärlsjukdomarna det stora folkhälsoproblemet. I Stockholm är det inte så utan det är den psykiska ohälsan som är det stora problemet. Arbetslöshet, utanförskap och segregation är viktiga orsaker till den ökande psykiska ohälsan bland vuxna. Också bland barn och unga ökar den psykiska ohälsan stadigt.

Vänsterpartiet gick till för fyra år sedan på att satsa på de gömda och glömda i sjukvården. Vi har också satsat mycket på den psykiska ohälsan – på psykiskt sjuka missbrukare, på hemlösas sjukvård, på ätstörningsvården, på ungdomsmottagningarna, på de rättspsykiatrika patienterna m.m., men väldigt mycket återstår.

Vänsterpartiet vill satsa mer på närsjukvården och närakuterna. Människor ska inte behöva åka till akutsjukhusens akutmottagningar när de blir sjuka och kanske bli sittande i köer i timmar utan att få hjälp.

Därför vill vi att närsjukvården ska vara rättvist fördelad utifrån de behov som finns. Vi vill att närsjukvården ska bygga på teamarbete där fler kompetenser än läkaren har en central roll. Inom närsjukvården bör det finnas barnläkare, geriatriker, kuratorer, psykologer, gynekologer och psykiatriker.

Farsta närakut öppnades 1/6. Det ska vara enkelt att komma till vården när man behöver den, och när man kommit dit ska den vård man behöver finnas tillgänglig. Det är den enkla visionen bakom närakuten.

När man drabbas av sjukdom eller en skada ska man inte behöva slussas runt bland olika mottagningar. Genom närakuterna har vi en möjlighet att erbjuda specialistvård nära medborgarna. I länet finns nu 15 närakuter i Stockholm och de har blivit mycket uppskattade i sina närområden.

Skriv en kommentar